Invazija salafista sa Bliskog Istoka: Verski ekstremizam potpomognut milijardama dolara ozbiljno preti našem regionu!

 

Sa­la­fis­ti u BiH ne­sme­ta­no pro­pa­gi­ra­ju ra­di­kal­ni islam, is­to­vre­me­no se za arap­ske do­se­lje­ni­ke gra­de na­se­lja ko­ja vre­de mi­li­one dolara, me­đu­tim za tok nov­ca ko­ji se u to in­ves­ti­ra mo­že se re­ći sve, osim da je tran­spa­ren­tan, navodi na svom sajtu ne­ma­čki list "Fran­kfur­ter run­dšau", a prenose "Nezavisne novine".

Banjalučki list navodi da je ovo je tek je­dan od de­se­tak tek­sto­va ko­je su u po­sle­dnjih dva­de­se­tak da­na na­pi­sa­li ne­ma­čki i aus­trij­ski me­di­ji o opa­snos­ti ra­di­kal­nog isla­mi­zma i ve­ha­bi­zma za ume­re­ne mu­sli­ma­ne u BiH, ali oni i upo­zo­ra­va­ju da je to po­ten­ci­jal­na opa­snost i za Evro­pu.

Navodi se da ne­ma­čki ja­vni ra­dio-ser­vis "Dojčlan­dfunk" na svo­joj in­ter­net stra­ni­ci upo­zo­ra­va da na do­la­zak arap­skih do­se­lje­ni­ka u de­lo­ve BiH ko­ji pre­te­žno na­se­lja­va­ju mu­sli­ma­ni sa skep­som gledaju sa­mi mu­sli­ma­ni, za ko­je "Dojčlan­dfunk" na­vo­di da su ume­re­ni i da ne die­le po­gle­de na islam ka­ko ga pro­po­ve­da­ju Ara­pi.

Uprkos to­me, ka­ko je is­ta­knu­to, u arap­ska tu­ris­ti­čka na­se­lja, vi­le, šo­ping cen­tre u ko­ji­ma je za­bra­njen al­ko­hol i zgra­de in­ves­ti­ra­ju se mi­li­oni do­la­ra arap­skog nov­ca.

- Osamdeset pet od­sto vi­la već je pro­da­to, prven­stve­no kup­ci­ma iz ze­ma­lja Za­li­va: iz Ku­vaj­ta, Ka­ta­ra i Sa­udij­ske Ara­bi­je. U sep­tem­bru je je­dan in­ves­ti­tor iz Du­ba­ija po­lo­žio ka­men te­me­ljac za tu­ris­ti­čko na­se­lje od 140 he­kta­ra ju­žno od Sa­ra­je­va. Na­vo­dni tro­ško­vi su pre­ko dve mi­li­jar­de evra - is­ti­če se u tekstu.

Osim do­se­lje­ni­ka, is­ta­knu­to je da je u 2016. "mu­sli­man­ski deo BiH" po­se­ti­lo više od 60.000 tu­ris­ta iz arap­skih ze­ma­lja.

- To­kom le­ta uli­ce su pre­pu­ne lju­di iz drža­va Za­li­va - na­vodi "Dojčlan­dfunk".

Aus­trij­ski list "Stan­dard" upo­zo­ra­va da je mno­go sala­fis­ta u BiH obra­zo­va­nje do­bi­lo od doš­lja­ka iz zalivskih drža­va. "Stan­dard" is­ti­če izja­vu po­li­ti­ko­lo­ga iz Sa­ra­je­va Vla­de Azi­no­vi­ća da doš­lja­ci sa tih pros­to­ra ne po­štu­ju lo­kal­ne islam­ske tra­di­ci­je.

"Stan­dard" na­vo­di da je Islam­ska za­je­dni­ca, sa re­is-ul-ule­mom Hu­se­inom Ka­va­zo­vi­ćem na če­lu, otvo­re­no upo­zo­ri­la na opa­snost tih ide­olo­gi­ja za BiH i Evro­pu i od drža­ve zva­ni­čno za­tra­ži­la da se svi cen­tri ko­ji ni­su dio Islam­ske za­je­dni­ce za­tvo­re. Ta­ko­đe, ka­ko is­ti­če list, lo­kal­ni mu­sli­ma­ni su odlu­čni da za­drže svo­je islam­ske tra­di­ci­je, za ko­je sma­tra da mo­gu po­slu­ži­ti kao po­zi­ti­van mo­del za Evro­pu.

Austrijski dnevnik ta­ko­đe is­ti­če da je ugoš­ća­va­nje arap­skih tu­ris­ta je­di­ni izvor pri­ho­da za mno­ge sala­fis­te. List ta­ko­đe pra­vi ana­li­zu ka­ko je do­šlo do to­ga da ove ra­di­kal­ne for­me isla­ma na­iđu na plo­dno tlo u BiH.

- Ka­da je pao so­ci­ja­li­zam, nas­tao je ide­olo­ški va­ku­um ko­ji su po­la­ko pre­uze­le etno­na­ci­ona­lis­ti­čke i verske eli­te. Li­be­ral­ni i se­ku­lar­ni gra­đa­ni BiH ove ten­den­ci­je vi­de kao pre­tnju i upo­zo­ra­va­ju da ova­kvi versko-po­li­ti­čki po­kre­ti mo­gu da vo­de da­ljim po­de­la­ma u druš­tvu - na­vo­di "Stan­dard".

Što se ti­če stra­nih in­ves­ti­to­ra, list upo­zo­ra­va da arap­ski in­ves­ti­to­ri prie­te da preu­zmu po­zi­ci­ju broj je­dan od Aus­tri­je, ko­ja je sa­da naj­ve­ći in­ves­ti­tor. Upo­zo­ra­va­ju da su drža­ve za­li­va i Tur­ska za­je­dno u 2015. go­di­ni či­ni­le 26 od­sto uku­pnih in­ves­ti­ci­ja u BiH, dok je do ju­na pro­šle go­di­ne taj broj do­stigao čak 39 od­sto, prenose "Nezavisne". 

Tanjug
Foto: Arhiva

Pratite nas na društvenim mrežama

Preporučene vestiPodeli novost

HappyTV

Sreda
04:30 Rano jutro
06:45 Dobro jutro Srbijo
11:10 TOP SHOP
11:30 Parovi - Jutarnja kafica
11:55 Vesti
12:00 Parovi - Jutarnja kafica
12:55 Vesti
13:05 Parovi - Jutarnja kafica
13:50 Dnevnik
14:10 Parovi - Jutarnja kafica
14:30 Serija: Suze moje sestre
15:20 Posle ručka
16:00 Vesti
16.10 Posle ručka - nastavak
17:30 Telemaster
18:10 Glamur
18:30 Kviz: Naslovna strana
19:00 Upoznajte parove
21:00 Parovi - Nominacije
02:30 Parovi - Live